KS4 -基于内部跟踪

   进步8 1.12
   %的学生进入EBacc 48.6%
   Ebacc APS 5.74
   达到8 62
   英语和数学成绩达到5分以上的学生百分比 90%
   %的学生继续接受教育或就业 100%

 

基于内部跟踪的KS5

   一个水平
   增值
   每个A级入学的平均分数,用等级表示 51.50      A
   学生人数 74
   至少两门辅修科目达到AAB或更高 51.4%
38岁的学生
  最佳3a水平ap -分数和等级 51.55          A
   适用一般资格
   增值
   平均分和成绩 42.38         D*
   学生人数 50
   英语平均进步 0
   数学平均进度 1.12

 

留存率- 96%
目的地

   学生人数 120
   坚持教育 108    91%
   进入学徒制 4       3%
   进入就业 4       3%
   空档年 4       3%
   未知的
61%的人进入了罗素集团大学